ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(จัดทำฉบับแรกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลงวันที่ 1 กันยายน 2565)

สหกรณ์ฯ ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการดำเนินการของสหกรณ์ฯ

วันที่การดำเนินการผู้ดำเนินการทรัพยากรที่ใช้
22 พ.ค. 2565จัดทำ แถบประกาศขอความยินยอมใช้ cookie
ในเว็บไซต์ coopkrunan.com
และแปลจาก ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย
นายจรัสพงษ์ สมศิริ
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
เว็บไซต์: WordPress
ปลั๊กอิน WordPress :-
GDPR Cookie Consent : ใช้ทำแถบประกาศฯ

Termly : ใช้สแกน cookie ที่ใช้ในเว็บไซต์
ใช้หยุดการใช้งาน cookie
ก่อนผู้ใช้จะให้ความยินยอม
23 พ.ค. 2565จัดทำ หน้าเว็บไซต์ ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่ประมวลผลเว็บไซต์: เว็บพร้อมใช้ขนาดเล็ก seedwebs.com
23 พ.ค. 2565ทำเนื้อหา วิดีโอย้อนหลัง เอกสารประกอบ
เกี่ยวกับ สัมมนาอบรม ลงใน Line note
ของกลุ่ม Line ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ
เพื่อให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ เข้าไปศึกษา
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
31 พ.ค. 2565จัดทำ หน้าเว็บไซต์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่ประมวลผลเว็บไซต์: เว็บพร้อมใช้ขนาดเล็ก seedwebs.com
10 มิ.ย. 2565ทำเนื้อหา วิดีโอย้อนหลัง เอกสารประกอบ
เกี่ยวกับ สัมมนาอบรม ลงใน Line note
ของกลุ่ม Line ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ
เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
28 มิ.ย. 2565คณะกรรมการดำเนินการพิจารณามอบหมายให้
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่าง
“ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
คณะกรรมการดำเนินการ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ
คณะกรรมการดำเนินการที่ไปอบรม
ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
4 – 15 ก.ค. 2565จัดทำร่าง “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เจ้าหน้าที่นิติกรแม่แบบ ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จาก เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
และ สพร.
20 ก.ค. 2565พิจารณาร่าง “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบกฎหมายร่าง “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
26 ก.ค. 2565พิจารณาอนุมัติใช้ “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”คณะกรรมการดำเนินการ
1 ก.ย. 2565ลงนามใน “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”ประธานกรรมการดำเนินการประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
21 ก.ย. 2565นำ “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
เผยแพร่ในเว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ประมวลผลประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์: เว็บพร้อมใช้ขนาดเล็ก seedwebs.com

หมายเหตุ วันที่จะดำเนินการต่อไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 1. TDPG 3.0 Extension – Business Functions แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3.0 โดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. รู้ลึก PDPA เอกสารแม่แบบสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Version 2.0) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

การอบรม/สัมมนาอ้างอิง

วันที่ชื่อการอบรม/สัมมนาวิทยากรจัดงานโดยแหล่งข้อมูลอ้างอิง
9 พ.ค. 2565PDPA โค้งสุดท้าย รู้ทันกฎหมาย กับ หอการค้าไทย– ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
– นพ.นวนววน ธีระอัมพรพันธุ์
– คุณจักรกินทร์ เกิดสมุทร
– คุณมนตรี สถาพรกุล
– ผศ.ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์
คณะกรรมการ Digital Economy
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โปสเตอร์
Google Drive
11 พ.ค. 2565 การปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับสหกรณ์
ผศ.ศุภวิชร์ มาลานนท์
ที่ปรึกษากฎหมาย สคส.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
(ชสอ.)
Youtube
21 พ.ค. 2565กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พร้อมฝึกจัดทำข้อมูลจริงในระบบสหกรณ์
นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นฯ
พร้อมทีมงาน
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 Zoom.us
Google Drive
23 พ.ค. 2565โลกเปลี่ยน สหกรณ์ปรับพร้อมรับมือผลกระทบ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือยัง?
– อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
เลขานุการรองอัยการสูงสุด
– อาจารย์กิตติยา ธนะสาร
ผู้แทน จาก บ. CODIUM
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยYoutube
Google Drive
23 พ.ค. 2565แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
ทีมจัดทำ พรบ. และ
กฎหมายลำดับรอง
ผู้แทนจากอุตสาหกรรมต่างๆ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(สคส.)
Facebook
27 พ.ค. 2565พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสหกรณ์ดร.ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร
ที่ปรึกษากฎหมาย สคส.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
(ชสอ.)
4 มิ.ย. 2565ติดตามประมวลผล “การจัดทำนโยบาย PDPA
ตามกิจกรรมงานสหกรณ์”
นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นฯ
พร้อมทีมงาน
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
13 มิ.ย. 2565หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึง
ความสำคัญของการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 2562
เจ้าหน้าที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่่งชาติบมจ. โทรคมนาคมแห่่งชาติ
(สนง.บริการลูกค้า น่าน)
2 – 3 ก.ค. 2565การจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจการ
งานสหกรณ์และกฎกระทรวงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานสหกรณ์
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเหนือ

ขอขอบคุณ

 1. รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน ให้ความอนุเคราะห์ สหกรณ์นอกเขตพื้นที่ได้เข้าร่วมอบรม
 2. คุณดวงเดือน สายสมบัติ ผู้จัดการ และทีมงาน สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ ตัวอย่างข้อมูลใน Data Discovery
 3. นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา และทีมงาน ให้ความอนุเคราะห์ จัดทำแม่แบบเอกสารสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุดิบที่ใช้ทำ

ระบบ CMS

 1. WordPress > wordpress.org
 2. WordPress Theme > seedwebs.com

รูปประกอบ

 1. woman making silence gesture – Freepik Company by DCStudio > freepik.com

ไอคอนประกอบ

 1. Privacy Icon – Freepik Company by Freepik > flaticon.com
 2. CCTV icons – Freepik Company by dreamicons > flaticon.com
 3. CCTV icons – Freepik Company by Freepik > flaticon.com

แก้ไขหน้าเว็บไซต์ล่าสุด เมื่อวันที่

ติดต่อเรา